top of page
[rozmiar pierwotny] PU RE.png

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.pureforbrides.pl
Sprzedającym jest firma

ARTTREND IMPORT-EXPORT Karolina Sznura, ul. Kwiatowa 8, 83-031 Różyny Zarejestrowana pod numerem NIP: 5932272047, Regon: 220013771 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu 585531742, koszt połączenia według stawki operatora.
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@arttrend.pl
§ 1 Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.pureforbrides.pl 
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep internetowy PURE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet oraz sprzedaż stacjonarną za pośrednictwem salonu ARTTREND w Gdańsku, przy ul. Sienkiewicza 1/1.
Wszystkie Towary oferowane w sklepie PURE są fabrycznie nowe, ręcznie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
§ 3 Składanie zamówień
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową /drogą mailową/przez social media.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu o formacie .PDF. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
§ 4 Koszty i termin wysyłki
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (InPost Sp. z o.o. oraz DPD).
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji “PayU” realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu od momentu otrzymania informacji o dokonanej płatności.
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. 
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny dołączany do przesyłki. Istnieje możliwość wystawienia Faktury po wcześniejszym kontakcie.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Karty obsługiwane przez system:
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 6 Warunki reklamacji i zwroty
A. Warunki reklamacji

1. Reklamacje można składać na adres:
ARTTREND
ul. Sienkiewicza 1/1
80-227 Gdańsk

2. Dla ułatwienia identyfikacji Klienta oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu,
b) rodzaj Produktu, której reklamacja dotyczy
c) zarzuty Klienta,
d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,
e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób rozstrzygnięcia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. Sklep PURE zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

B. Zwroty
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu (14)  dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wykonany na zamówienie Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta . Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem, sklep PURE zwraca uiszczoną cenę nabycia  w ciągu 10 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.
Informacje o zwrotach znajdują się na stronie http://www.pureforbrides.pl przy każdym produkcie.
§ 7 Zmiana Regulaminu
Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 8 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

ZWROTY

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
strony internetowej www.pureforbrides.pl 

1.    Korzystając z niniejszej strony internetowej jako Użytkownik wiedz, że nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.    Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – po czy są automatycznie usuwane z urządzenia Użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. 

4.    W trakcie korzystanie przez Użytkownika z naszej strony internetowej stosujemy pliki „cookies” umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. W szczególności gromadzone będą pliki „cookies”: dane z zakładki Ulubione (wybór sukni), język przeglądarki, wybór języka oraz ogólne dane związane ze stroną internetową.

5.    Stosujemy także  pliki „cookies”, które służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej – tzw. pliki „cookies” podmiotów trzecich. Przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących działalność marketingową – Google Analytics.

6.    Pliki „cookies” zbierają  informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Jednakże niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dlatego też są one zaszyfrowane, co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

7.    Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności następującym celu:
a)    optymalizacji korzystania ze strony internetowej (ułatwienia Użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej); w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, pomocnych w zrozumieniu, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – np. w celu ułatwienia dotarcia do najczęściej poszukiwanych informacji;
c)    utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

8.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarek internetowych):
    Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17621/internet-explorer-downloads 
    Microsoft Edge https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
    Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/pl/firefox/ 
    Google Chrome https://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/desktop/index.html 
    Opera https://www.opera.com/pl 

9.    Informujemy, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.    Podmiotem zamieszczającym/Administratorem Twoich danych na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj. ARTTREND IMPORT-EXPORT KAROLINA SZNURA, UL. KWIATOWA 8, 83-031 RÓŻYNY.

11.    Dane osobowe naszych Klientów (Użytkowników serwisu podających dobrowolnie swoje dane osobowe) przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

12.    Wysyłając formularz kontaktowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora uzyskanych w ten sposób danych osobowych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

13.    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTTREND IMPORT-EXPORT KAROLINA SZNURA, UL. KWIATOWA 8, 83-031 RÓŻYNY,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu i realizacji zamówienia na naszej stronie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, jednak nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO  informuję, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTTREND IMPORT-EXPORT KAROLINA SZNURA, UL. KWIATOWA 8, 83-031 RÓŻYNY,

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu i realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

3)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, jednak nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem,

4)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

5)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZWROTY

 

Możliwe są delikatne różnice w kształcie, rozmiarze i kolorze. Natomiast zawsze staramy się, aby zamówiony produkt został wykonany w sposób jak najbardziej zbliżony do zdjęcia poglądowego.

Zwrotowi nie podlega towar nieprefabrykowany, wykonany na zamówienie Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta w ciągu 14 dni od otrzymania.

Produkty wykonywane ręcznie na zamówienie nie podlegają zwrotom.

WYSYŁKA I DOSTAWA

Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów InPost. Koszty dostawy kształtują się następująco:

Kurier DPD - 17zł

Paczkomat InPost - 15zł

Oferujemy bezpłatną dostawę zamówień powyżej 500zł..

Czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze.

Oferujemy również odbiór osobisty swojego zamówienia w salonie ARTTREND, ul/ Sienkiewicza 1/1, 80-277 Gdańsk.

Możliwe formy płatności przy odbiorze osobistym: przedpłata, płatność gotówką lub kartą w salonie.

COOKIES
WYSYŁKA
bottom of page